Internationellt antidopingarbete

Sidan uppdaterades:

Antidopingarbetet inom idrotten är globalt organiserat vilket beskrivs ingående i WADA:s Världsantidopingkod.

Antidopingarbetet handlar om idrottsutövarnas rätt till en dopingfri idrott. I Världsantidopingkoden harmoniserar reglerna mellan olika internationella idrottsförbund (ISF), nationella antidopingorganisationer och olympiska och paralympiska kommittéer. I förlängningen handlar det även om en harmonisering mellan stater. Regeringar världen över har medverkat i framtagandet av Världsantidopingkoden liksom till att utarbeta internationella konventioner som stödjer idrottens arbete enligt denna kod. De gemensamma globala dopingreglerna stärker rättssäkerheten både för enskilda idrottsutövare och idrottsorganisationer.

Det är närmare 700 aktörer som är signatärer till Världsantidopingkoden och som därmed följer dessa globala regler och bidrar i antidopingarbetet. Med några få undantag är alla internationella specialidrottsförbund, nationella antidopingorganisationer, nationella olympiska kommittéer och paraolympiska kommittéer signatärer.

Dessutom har 191 nationer anslutit sig till UNESCO:s konvention mot doping inom sport. Alla dessa länders regeringar har därmed lovat att stödja och underlätta för idrotten att leva upp till kraven och reglerna i Världsantidopingkoden.

World Anti-Doping Agency (WADA)

Sedan 1999 leds och samordnas det internationella antidopingarbetet av WADA, en organisation som till lika delar består av företrädare för idrottsrörelsen och världens regeringar. WADA har utvecklat det globala regelverket "The World Anti-Doping Code" som vi kallar Världsantidopingkoden. WADA ansvarar även för dopinglistan, laboratoriernas utveckling och de satsar mycket på forskning. Man arbetar dessutom med att ta fram strategier för bland annat dopingkontroller, underrättelser, information och utbildning.

Internationella samarbeten

Sverige är engagerade i en rad olika samarbetsavtal som rör antidopingarbetet och här är några av dem:

UNESCO:s konvention mot doping inom idrotten förpliktigar länders regeringar att bekämpa doping. Sverige har anslutit sig och ratificerat konventionen och accepterar därmed Världsantidopingkoden och de internationella standarderna.  

IADA (International Anti-Doping Arrangement/Internationella antidopningsuppgörelsen) är ett samarbete på myndighetsnivå mellan dessa medlemsländer: Australien, Kanada, Danmark, Nya Zeeland, Holland, Storbritannien, Japan, Norge och Sverige, som undertecknade överenskommelsen 2007. Syftet med samarbetet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att vidare utveckla antidopingprogram i världen. 

iNADO (Institute of National Anti-Doping Organisations) är en medlemsorganisation som bildades 2012 och ska tillvarata medlemmarnas tankar och synpunkter kring god praxis för antidopingarbetet. 

Europarådets konvention mot dopning signerades 1989 i Strasbourg. Konventionen finns till för att uppmärksamma och minska doping inom den organiserade idrotten. Sverige och svenskt antidopingarbete evaluerades senast i december 2022 och uppfyller fortsatt Europarådets konvention mot doping. Läs mer om evalueringen här.