Så ansöker du om medicinsk dispens

Sidan uppdaterades:

Det första idrottsutövare i behov av läkemedel bör göra är att kontrollera om substansen eller metoden är dopingklassad. Idrottsnivå spelar också roll för att veta om ansökan ska skickas in på förhand. 

Som idrottsutövare är du 100 procent ansvarig för allt som hittas i ditt dopingtest. Därför är det viktigt att du som är i behov av medicinsk behandling berättar för din läkare att du idrottar och kan komma att bli dopingtestad. 

Kolla i Röd-gröna listan

Kontrollera om läkemedlet är dopingklassat. Det kan lätt kontrolleras i sökverktyget Röd-gröna listan, som omfattar svenska registrerade läkemedel (inte kosttillskott). Observera att vissa substanser och metoder enbart är förbjudna vid tävling, inte utanför tävling. 

Är läkemedlet köpt utomlands, kan det behöva kontrolleras på annat sätt. Under Röd-gröna listan hittar du några länders sökverktyg. Om du trots detta inte hittar svar på dina frågor bör du kontakta oss.

Kontrollera ditt läkemedel i Röd-gröna listan

Stäm av med din läkare

Om läkemedlet finns med i Röd-gröna listan, kom ihåg att stämma av med din läkare om det finns ett likvärdigt icke-dopingklassat alternativ. Det kan i vissa fall vara avgörande för om en dispensansökan blir godkänd eller ej.

Ta reda på din idrottsnivå 

Om den medicinska dispensen ska sökas i förväg eller i efterhand (retroaktivt) samt till vilken organisation, beror på vilken nivå du utövar din idrott.

I Sverige gäller att alla idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå, som använder dopingklassade substanser/metoder, alltid ska söka om medicinsk dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Ifall definitionen skiljer sig mellan Specialidrottsförbunden och Antidoping Sverige, så är det definitionen som finns publicerad på Antidoping Sveriges webbplats som gäller. Observera definitionen av landslag. 

Idrottsutövare på övrig nivå, har möjlighet att söka om medicinsk dispens i efterhand. Vid ett positivt dopingprov kommer utövaren kontaktas och ges möjlighet att inkomma med en ansökan. Notera att du behöver ha medicinskt underlag som uppfyller kraven för medicinsk dispens redo när du uppmanas att skicka in din ansökan.  

Ansök om medicinsk dispens och ladda upp dokumentet

När du säkerställt att du är i behov av en medicinsk behandling med dopingklassad substans/metod (och icke-dopingklassat likvärdigt alternativ inte finns) samt att du tillhör den idrottsnivå som är definierad som nationell/hög nivå bör du ansöka om medicinsk dispens. Du kan samtidigt också ladda upp din ansökan. 

HÄR ansöker du om medicinsk dispens

Tävlar du internationellt?

Vid internationell tävling kan du komma att behöva ansöka direkt till det internationella specialidrottsförbundet. 

Skulle det bli aktuellt för dig att delta i internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om medicinsk dispens direkt till dem, även om du har en svensk dispens.

Om tävlingen inte omfattas av ISF:s regler gäller en svensk medicinsk dispens även internationellt.

Uppgifter om vilka tävlingar som omfattas av ISF:s regler finns normalt på deras hemsida, som du i allmänhet kan nå via ditt  svenska specialidrottsförbund (SF).

Frågor om medicinsk dispens

Har du frågor om medicinsk dispens är du välkommen att kontakta oss på dispens@antidoping.se.

Handläggning av dispenser

Skicka komplett ansökan om medicinsk dispens i tid

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld dispensblankett, som fylls i både av dig och din läkare. Dessutom ska medicinskt underlag bifogas som stödjer diagnos och medicinering genom: 
 
1. Medicinsk historia 
2. Undersökningsfynd 
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen 

Beroende på omfattning, kan ett utdrag ur läkarjournalen vara tillräckligt. WADA har tagit fram riktlinjer för vilket medicinsk underlag som önskas för olika diagnoser, bland annat astma, ADHD och diabetes. Dessa fungerar som ett stöd för Dispenskommittén när de ska fatta beslut om en dispensansökan. De kan också vara bra för din läkare att titta på, så att ni/hen vet vad för dokumentation som behövs för att styrka diagnos och medicinering.  

En ansökan om medicinsk dispens ska skickas till Antidoping Sverige så snart behovet uppstår. För substanser som enligt Dopinglistan endast är förbjudna under tävling, ska medicinsk dispens sökas senast 30 dagar innan tävlingen för att den ska hinna hanteras av oss. 

Handläggning

När Antidoping Sverige mottagit en komplett ansökan om medicinsk dispens skickas den vidare till Dispenskommittén som fattar ett beslut. Denna procedur får ta maximalt 21 dagar i enlighet med Internationell standard för dispenser (se figur nedan). Dispenskommittén behandlar avidentifierade ansökningar och alla medicinska uppgifter behandlas konfidentiellt inom berörda antidopingorganisationer.  

Flödesschema för ansökningsprocess vid nationell medicinsk dispens. 

Beslut

Beslutet skickas direkt till dig via post till angiven adress.  

I beslutet framgår vilken mängd av den specifika substansen och i vilken idrott den medicinska dispensen beviljats för. Skulle mängden, substansen eller idrotten ändras, ska du söka en ny medicinsk dispens. Dispensansökan och en kopia på beslutet sparas hos oss på Antidoping Sverige så länge den medicinska dispensen är giltig. Du behöver alltså inte ha med dig dispensbeslut eller läkarintyg vid träning eller tävling.   

Överklagan

Som idrottsutövare har du möjlighet att överklaga Dispenskommitténs beslut till Dopingnämnden. Detta ska göras inom 21 dagar efter beslutsdatum. 

Det här gäller vid en akut medicinsk dispens

Vid akut behandling eller annan exceptionell situation, söks den medicinska dispensen så snart som möjligt. Notera att den medicinska dispensen inte är giltig förrän beslut om beviljande fattats. Du kan således inte ta för givet att den medicinska dispensen kommer att beviljas; det krävs att det finns medicinskt underlag som uppfyller kraven för godkännande av medicinsk dispens. Spara alltid en kopia på din ansökan.  

Vad gäller vid internationell tävling? 

Om du som idrottsutövare tävlar internationellt kan du istället behöva söka om medicinsk dispens direkt till det Internationella Specialidrottsförbundet (ISF). Varje ISF ska publicera en definition av vilka idrottsutövare som klassas som ”International Level Athlete” på deras hemsida. Dessa idrottsutövare omfattas av deras dispensregler och ska därmed söka om medicinsk dispens direkt till ISF med deras ansökningsblankett.

Generellt omfattas idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av ISF eller som deltar på tävlingar sanktionerade av ISF. Tillhör du inte den definierade kategorin idrottare, gäller din nationella medicinska dispens på internationella tävlingar utöver de som definieras hos ISF.    

I de fall du redan har en giltig nationell medicinsk dispens, kan det vara så att ISF kan erkänna den befintliga dispensen. Då kan det räcka med kopior av beslutet och en sammanfattning på engelska. Ta reda på vad som gäller i god tid innan tävlingen. ISF:s hemsida når du normalt via ditt  svenska specialidrottsförbund (SF). Om det råder tveksamheter till vilken instans den medicinska dispensen ska sökas, kontakta Antidoping Sverige.