Om Antidoping Sverige

Sidan uppdaterades:

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

Antidoping Sverige uppgift är att försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar. 

Några av Antidoping Sveriges uppgifter:

 • Genomföra kontrollprogrammet och styra utläggningen av dopingkontroller.
 • Utreda och samla in underrättelser om dopingbruk.
 • Ge kontrollservice till specialidrottsförbund och föreningar.
 • Ge kontrollservice till internationella idrottsförbund och arrangörer av internationella tävlingar i Sverige.
 • Införa nya och reviderade regler.
 • Övervaka, utreda och anmäla eventuella förseelser mot dopingreglerna. 
 • Utveckla kvalitet och säkerhet i antidopingarbetet.
 • Handlägga dispensärenden.
 • Utbilda dopingkontrollfunktionärer.
 • Erbjuda rådgivning, information och utbildning till idrottens organisationer.
 • Allmänt informera om antidopingfrågor.
 • Framställa och sprida informations- och utbildningsmateriel.
 • Samverka internationellt och nationellt med organisationer och myndigheter.
Vision och strategisk plan 

Antidoping Sveriges vision är en "Dopingfri idrott och hälsosam träning - för alla". Verksamhetens strategiska plan strävar mot den visionen och planen tar upp både utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Den innehåller prioriterade områden att fokusera extra på under perioden 2023-2026. 

Verksamhet

Antidoping Sverige arbetar på många fronter för en dopingfri idrott. Dopingkontroller, utredningar, utbildning och information är några av verksamheterna. Du hittar mer information nedan.

Dopingkontroller

Våra kontroller ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. En dopingkontroll ska göras utan förvarning, främst på junior- och seniorelit, men även motionärer kan bli testade. Sedan 1981 har det inom idrotten i Sverige tagits över 110 000 dopingprov. Det tas mellan 3 500 och 4 000 prov per år.

Antidoping Sverige har en kontrollservice där vi på beställning utför kontroller vid internationella tävlingar i Sverige. Även SF och föreningar kan beställa kontroller. Läs mer om förbunds- och föreningsbeställda kontroller här. Vi gör varje år en riskbedömning av olika idrottsgrenar och en strategisk dopingkontrollplan som styr hur tester och specialanalyser fördelas.

Inom avdelning för Dopingkontroller finns också en sökhundsverksamhet med Molly i spetsen, världens enda dopingsökhund. 

Utredningsverksamhet

För att avslöja de riktiga fuskarna och organiserad dopingfusk räcker det inte med endast traditionell dopingkontrollverksamhet. Sedan kravet om utredningsverksamhet infördes i Världsantidopingkoden 2015, har vi successivt ökat kompetens och resurser på området. Genom systematisk insamling, sammanställning och analys av information från öppna källor och från tips, skapas underrättelseunderlag som kan leda till att en utredning startas. Insamlat underlag kan även leda till att man närmare uppmärksammar en utövare, en förening eller en särskild träningsanläggning. Inom utredningsarbetet ligger också att skapa kontakter med rättsvårdande myndigheter.

Inom utredningsarbetet finns en webbaserad tipsfunktion, dopingtips.se, där vem som helst anonymt kan lämna tips om dopingaktiviteter inom idrotten. 

Juridisk verksamhet

Den juridiska verksamheten handlar bland annat om att se till att Världsantidopingkoden och de internationella standarderna efterlevs. Det innebär att vid behov revidera regler och uppdatera Dopinglistan varje år. Enligt reglerna har vi även en skyldighet att på ett rättssäkert sätt handlägga medicinska dispenser, utföra resultathantering vid misstänkt dopingförseelse samt kungöra bestraffningsärenden för svenska idrottsutövare.

Antidoping Sverige anmäler misstänkta dopingförseelser till Dopingnämnden som är den första dömande instansen. Därefter är det möjligt att överklaga till Riksidrottsnämnden som är andra dömande instans. Medicinska dispenser handläggs av Dispenskommittén som är utsedd av Antidoping Sverige.

Här kan du steg för steg lära dig om den juridiska processen under ett dopingärendes gång

Utbildning och kommunikation

Vi har en informationsservice i första hand för RF:s medlemsförbund och deras föreningar, men även för andra intressenter, media och allmänhet.

Vi har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga inom SF och RF/SISU-distrikt och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet. Antidoping Sverige framställer och sprider informationsmaterial och tar fram utbildningar och verktyg som riktar sig direkt till föreningar, ledare och idrottsutövare. Läs om våra utbildningar här.

Forskning och utveckling

Vi utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet. Olika forsknings- och utvecklingsinsatser initieras och genomförs i syfte att öka kunskapen om doping, samt olika metoder att förebygga, minska och upptäcka doping. Vi följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas för sådan forskning.

Internationell och nationell samverkan

Doping inom idrotten är ett internationellt problem som kräver internationella lösningar och bred samverkan. Antidoping Sverige är medlem i iNADO (The Institute of National Anti-Doping Organisations), en internationell sammanslutning av nationella och regionala antidopingorganisationer. Inom iNADO arrangeras utbildning och seminarier för att skapa informationsutbyte, lyfta goda exempel och tillsammans verka för ett jämlikare antidopingarbete. I och med iNADO har de nationella antidopingorganisationerna möjlighet att tala med en enad röst.

Tillsammans med regeringen ingår vi även i IADA (International Anti-Doping Agreement), ett multilateralt avtal mellan världens ledande nationer inom antidopingområdet. Vi medverkar även i andra specialist- och samverkansgrupper. Sedan lång tid tillbaka finns ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna.

På ett nationellt plan samarbetar vi med organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

Kvalitetssäkring

För att leva upp till kraven i Världsantidopingkoden samt idrottsutövares och andra intressenters förväntningar på en dopingfri idrott, arbetar vi systematiskt med kvalitet för att riskreducera och ständigt förbättra vår verksamhet. Vårt kvalitetsledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är ISO-certifierat sedan 2002. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen.

Vi arbetar målmedvetet med bland annat omvärldsbevakning, riskhantering, avvikelsehantering och kundklagomål. Vårt kvalitetsledningssystem genomgår kontinuerliga interna och externa revisioner för att garantera kvaliteten på våra tjänster. Här finner du vår kvalitetspolicy och certifikat.

Har du synpunkter på vår verksamhet eller vill lämna ett klagomål, är du välkommen att kontakta oss på info@antidoping.se.

Efter krav i Världsantidopingkoden 2021 om en, från idrotten, oberoende organisation bildade Riksidrottsförbundet (fd Nationell antidopingorganisation) en stiftelse. Den heter Antidopingstiftelsen och är ägare av Antidoping Sverige AB. 

Vill du veta mer om vår verksamhet och aktuella händelser?

Prenumerera på Antidopingnytt
Alla idrottare och tränare är skyldiga att känna till dopingreglerna och riskerna med kosttillskott. Håll dig underrättad om allt sådant och om antidopingarbetet i Sverige och internationellt, genom att prenumerera på Antidopingnytt. Det digitala nyhetsbrevet från Antidoping Sverige skickas ut ungefär varannan månad. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Följ Antidoping Sverige på sociala medier
Genom att gilla oss på Facebook och Instagram visar du ditt ställningstagande samtidigt som du tar del av viktig och intressant information som rör alla inom idrotten. 

Årsberättelse
Vill du veta om vad som har hänt under året kan du läsa Antidoping Sveriges årsberättelse, som finns i dokument- och mediearkivet. 

Statistik
Vi har samlat statistik om dopingkontroller och bestraffning här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns våra kontaktuppgifter.