Ett dopingärendes gång

I ett dopingärende får idrottsutövaren först en underrättelse. Antidoping Sverige utreder sen misstanke om dopingförseelse. På denna sida får du veta mer om ett dopingärendes gång. 

Antidoping Sverige, som nationell antidopingorganisation, har ansvaret för att hantera misstänkta dopingförseelser i Sverige i de fall Antidoping Sverige initierat dopingprovet. Under ett dopingärendes gång har Antidoping Sverige rollen motsvarande en åklagare och kan därför inte lämna någon juridisk rådgivning till idrottsutövare under utredning.  

Det är inte bara idrottsutövare som kan bryta mot dopingreglerna och bli bestraffade för doping, men i exemplet nedan har vi utgått från det.

Resultathanteringsprocessen är uppdelad i ett antal olika delar och vi har valt att lyfta några av dem i denna illustration: 

 

 

1. Idrottsutövaren får underrättelse

Vid en misstänkt dopingförseelse gör Antidoping Sverige en förhandsutredning. Vid exempelvis ett positivt prov undersöks om idrottsutövaren har en giltig medicinsk dispens eller har rätt att ansöka om en sådan. Om Antidoping Sverige efter utredningen anser att idrottsutövaren är misstänkt för en dopingförseelse underrättas denne. 

Även idrottsutövarens förening, specialidrottsförbund, internationella förbund samt till Världsantidopingbyrån (nedan WADA) underrättas. 

I underrättelsen får idrottsutövaren information om den misstänkta dopingförseelsen, sina rättigheter och skyldigheter samt ges möjlighet att inkomma med en förklaring (ett yttrande). Utövaren får även information om vilka konsekvenser förseelsen kan innebära samt olika möjligheter att få nedsättning av avstängningstiden.  

Analys av B-prov 
Vid ett positivt dopingprov ges idrottsutövaren möjlighet att begära att B-provet analyseras (andra delen av provet som lämnats). En sådan analys får idrottsutövaren själv bekosta. Om idrottsutövaren väljer att analysera B-provet kommer analysen att göras på dopinglaboratoriet i Huddinge, som är Sveriges WADA-ackrediterade labb, på ett förbestämt datum. En idrottsutövare kan avsäga sig rätten till analys av B-provet. Antidoping Sverige har dock alltid rätt att begära analys av B-provet, även om utövaren inte begär det.    

Interimistisk avstängning
Vid ett positivt dopingprov där den förbjudna substansen inte är en specificerad substans (enligt gällande Dopinglista), t.ex. anabola steroider eller EPO, kommer utövaren att bli obligatoriskt interimistiskt avstängd, d.v.s. avstängd från tävling och annan aktivitet som organiseras av en av Riksidrottsförbundet-ansluten förening eller specialidrottsförbund (SF) tills ärendet avgjorts hos Antidoping Sverige, Dopingnämnden alternativt Riksidrottsnämnden. Vid en specificerad substans (enligt gällande Dopinglista), t.ex. beta-2-stimulerare, kan utövaren frivilligt acceptera en interimistisk avstängning och får då avräkna den tiden från ett slutligt beslut om avstängningstid. Antidoping Sverige kan även i vissa fall, med anledning av omständigheterna i ärendet, besluta om införande av interimistisk avstängning.

2. Idrottsutövaren får ett föreläggande om bestraffning

Om Antidoping Sverige anser att en dopingförseelse har begåtts skickas ett föreläggande om bestraffning ut till idrottsutövaren. Samma brev skickas även till utövarens internationella förbund och WADA. 

I föreläggandet får utövaren information om den påstådda dopingförseelsen. Antidoping Sverige framställer även en motiverad konsekvens (exempelvis avstängningstid) som stödjer sig på allt material och bevisning som förts fram i ärendet. Utövaren ges därefter följande alternativ: 

  • Erkänna förseelsen och acceptera den föreslagna konsekvensen. Ärendet kommer då inte att prövas (bedömas) hos Dopingnämnden (s.k förenklat bestraffningsförfarande);
     
  • Inkomma med invändning mot föreslagna konsekvenser och/eller begära prövning hos Dopingnämnden; samt
     
  • Att vara passiv, dvs att inte svara innebär att de föreslagna konsekvenserna accepteras och Antidoping Sverige kommer att fatta beslut (förenklat bestraffningsförfarande).  

3. Beslut

Om idrottsutövaren inte accepterar det förenklade bestraffningsförfarandet så kommer Antidoping Sverige anmäla ärendet till Dopingnämnden för prövning.  
Dopingnämnden ger utövaren möjlighet att få yttra sig över anmälan. Vanligtvis avgörs ärendet via skriftliga handlingar, men muntligt sammanträde kan hållas i de fall någon av parterna, eller bestraffningsorgan, begär det. Dopingnämnden värderar allt material som inkommit i ärendet och fattar ett motiverat beslut som sänds till alla tidigare nämnda parter. 

Om idrottsutövaren accepterar konsekvenserna enligt föreläggandet, eller inte bestrider föreläggandet inom angiven tidsfrist, fattar Antidoping Sverige beslut i ärendet. Beslutet skickas till alla tidigare nämnda parter.  

4. Överklagan

Beslut som fattats i Dopingnämnden kan överklagas till Riksidrottsnämnden. Beslutet får överklagas av idrottsutövaren, Antidoping Sverige, WADA samt eventuellt den nationella antidopingorganisation i landet där utövaren bor (exempelvis utländska idrottare som tillfälligt spelar i ett svenskt lag). Överklagande ska vara skriftligt och ha inkommit till de högre bestraffningsorganen inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats.  

Beslut som fattas av Antidoping Sverige kan i vissa fall överklagas till Dopingnämnden (vilka beslut som omfattas av överklagan framgår av artikel 13.2 Idrottens Antidopingreglemente).  

Ett beslut som fattas i Riksidrottsnämnden kan överklagas till Idrottens internationella skiljedomstol, CAS, enligt vad som framgår av artikel 13 IDR. 

WADA har rätt att överklaga beslut direkt till CAS. Överklagandet får ske vid den senare tidpunkten av: i) 21 dagar efter den sista dagen som annan part med rätt att överklaga haft möjlighet att överklaga, eller ii) 21 dagar efter att WADA erhållit den fullständiga akten i ärendet. 

5. Konsekvenserna av en dopingförseelse 

Förseelse mot dopingreglerna innebär oftast avstängning från tävling och organiserad aktivitet, vilket anges nedan. Längden på avstängningen beror på flera omständigheter, bland annat vilken förbjuden substans det gäller, typ av förseelse, i vilken utsträckning utövaren bedöms ha begått fel och om idrottsutövaren tidigare (de senaste 10 åren) bestraffats för en dopingförseelse. 

Avstängning från idrott: En konsekvens kommer sannolikt att inkludera en avstängningstid, som förbjuder idrottsutövaren att delta i tävlingar eller andra aktiviteter som organiseras av ett specialidrottsförbund (SF) eller en SF-ansluten förening (eller IdrottsAB) eller en direkt eller indirekt av Riksidrottsförbundet (RF) -ansluten organisation. Detta inkluderar ett förbud att delta i samtliga idrotter som omfattas av antidopingreglerna, i vilket land som helst, och inkluderar rollen som t.ex. idrottare, tränare, läkare, manager eller funktionär. 

Den avstängde får inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elit- eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag. 

Under avstängningstiden ska idrottsutövare vara tillgänglig för dopingkontroll och uppfylla eventuellt krav från Antidoping Sverige om att lämna vistelserapportering. 

Idrottsutövare som ålagts avstängning längre än fyra (4) år får, efter att ha avtjänat fyra (4) års avstängning, delta som idrottsutövare i lokala idrottsevenemang. Evenemanget får dock inte vara på en sådan nivå att deltagandet kan kvalificera idrottsutövaren för att direkt eller indirekt (eller samla poäng för att) tävla i nationella mästerskap eller internationella evenemang, och inte heller innebära att den bestraffade i någon form arbetar med så kallade Skyddsvärda personer (t ex. underåriga). 

Återupptagande av träning innan avstängningstiden löpt ut: Idrottsutövare har rätt att återuppta träning med förening eller lag eller använda anläggning som tillhör förening eller annan RF-ansluten organisation under den kortare tiden av antingen: 1) de sista två månaderna av avstängningen, eller 2) den sista fjärdedelen av avstängningen.  

Resultat och priser: Det är troligt att idrottsutövaren förlorar medaljer, poäng, resultat eller priser från tävlingar som utövaren deltagit i efter det datum utövaren har begått en dopingförseelse. Till exempel från datumet för det positiva provet. Dessa konsekvenser ska idrottsutövarens SF/ISF hantera. 

Konsekvenser för lag: Laget kan förlora medaljer, poäng eller priser, beroende på vilken idrott och vilka antidopningsregler som gäller inom den idrotten. Till exempel, om dopingförseelsen äger rum under de olympiska spelen, kan hela laget påverkas. Om ett lag är ålagd att vistelserapportera och missköter sin rapportering är konsekvensen böter.  

Ekonomiska konsekvenser: Idrottsutövaren kan förlora ekonomiskt stöd eller andra förmåner från sin idrott under hela avstängningstiden, inklusive sponsring och stipendier. Det kan även innebära att idrottsutövaren ska ersätta kostnader kopplade till dopingförseelsen. 

Offentliggörande: Det väsentliga innehållet i beslutet kommer att offentliggöras på RF:s kungörelsesida och inkluderar namn, förening, SF, typ av dopingförseelse och i förekommande fall typ av förbjuden substans eller förbjuden metod samt avstängningstid. Beslut som rör underåriga eller motionsidrottsutövare publiceras inte.  

Förbjudet samarbete: Under avstängningstiden får idrottsutövaren inte agera som ett Idrottsutövarbiträde* gentemot en annan idrottsutövare som omfattas av IDR, utan att utsätta den utövaren för en risk för en förseelse om Förbjudet samarbete samt själv riskera att få en förlängd avstängningstid. Avstängda idrottsutövare får därför inte träna organiserat tillsammans med eller ge tränarråd/instruktioner till andra idrottsutövare. Det är givetvis tillåtet att av sociala skäl umgås med andra idrottare, men i sammanhang som inte är organiserad idrott. 

*t.ex.  tränare, manager, lagledare, funktionär, läkare eller en idrottsförening. 

Vid osäkerhet kring vad en idrottsutövare får göra och/eller inte göra under sin avstängning, kontakta Antidoping Sverige.