Föreningsbeställda dopingkontroller

Sidan uppdaterades:

En idrottsförening som genomfört webbutbildningen Vaccinera klubben mot doping kan beställa dopingkontroller som utförs i Antidoping Sveriges regi. 

En förening kan beställa upp till fyra prov per tillfälle, under förutsättning att lokaler och andra faktiska omständigheter garanterar att dopingkontrollen kan genomföras med hög rättssäkerhet och integritet.

Vid beställning av dopingkontroll ska föreningen ha genomfört och anmält ”Vaccinera klubben mot doping” och ange vad syftet med kontrollen är. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet avgör vi formerna för kontrollens genomförande.

En föreningsbeställd dopingkontroll kan endast omfatta klubbens egna medlemmar. Vi kan besluta att komplettera antalet prov med ytterligare prov, som då bekostas av oss.

Dopingkontroll i samband med träning

Föreningen ska i beställningen ange minst tre alternativa tillfällen/platser för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. En representant för föreningen ska närvara vid kontrollen och bekräfta vilka av de tränande som är medlemmar i föreningen. Antidoping Sveriges dopingkontrollansvarige funktionär (DKA) ansvarar sedan för urvalet av idrottsutövare som kallas till dopingkontroll. Efter särskild prövning kan vi även medge kontroller av namngivna idrottsutövare.

Vid föreningsbeställd kontroll vid träning ska kallelse göras utan förvarning enligt våra föreskrifter. Ingen annan än av oss utsedd funktionär kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Dopingkontroll i samband med tävling

Förening kan beställa dopingkontroll i samband med tävling som föreningen arrangerar/ansvarar för.

Föreningen ska vid beställning ange dag, tid och plats för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. Om möjligt ska även alternativa tävlingstillfällen anges.

Vid föreningsbeställd kontroll vid tävling ska kallelse göras utan förvarning enligt våra föreskrifter. Ingen annan än en funktionär utsedd av oss kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Ekonomi

Beställande förening debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert.

Vid bomkontroll debiteras föreningen 2 000 kr.

Beställning

När beställning inkommit kontaktar vi föreningen för att gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Beställningen accepteras om vi har personella resurser för att genomföra uppdraget. Vi förbehåller sig rätten att avslå beställningar som inte uppfyller våra allmänna krav.

Använd bifogad blankett vid beställning av dopingkontroll. Blanketten ska vara undertecknad av föreningens ordförande och beställning ska ske minst 30 dagar före första kontrolltillfället.

Blankett för beställning av dopingkontroll (ifyllnadsbar PDF)

Återrapportering

Analyssvar hanteras enligt Idrottens antidopingreglemente. Vid positivt analyssvar utreder vi, efter en första underrättelse till idrottsutövaren, om ärendet ska anmälas till dopingnämnden (DoN). Klubben informeras om idrottsutövaren avstängs under utredning eller om vi/Antidoping Sverige eller DoN tar kontakt under utredningen.

Bestraffningsbeslut om doping kungörs på RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se.

Övrigt

Dopingkontroll genomförs i sin helhet enligt RF:s stadgar, dopingreglemente och föreskrifter.

Vid frågor

Har du frågor om föreningsbeställda kontroller är du välkommen att kontakta info@antidoping.se

Hero Karusell VK Am Fotboll

Ta fram en förebyggande antidopingplan med hjälp av färdiga mallar - enkelt och gratis!

Vaccinera klubben

Läs mer