S5. Diuretika och maskerande substanser

Sidan uppdaterades:

Vissa av dessa substanser kan finnas i läkemedel som används för behandling
av t.ex. hjärtsvikt, högt blodtryck.

 

ALLTID FÖRBJUDNA (INOM TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)
Alla substanser inom denna klass är Specificerade substanser.

 

Alla diuretika och maskerande substanser, inkluderande alla optiska isomerer t.ex. d- eller l- när det är relevant, är förbjudna.

Inkluderande, men inte begränsat till:

  • Diuretika såsom: Acetazolamid; amilorid; bumetanid; etakrinsyra; furosemid; indapamid; kanrenon; klortalidon; metolazon; spironolakton; tiazider, t.ex. bendroflumetiazid, klortiazid och hydroklortiazid; torasemid; triamteren;
  • Vaptaner t.ex. konivaptan, mozavaptan, tolvaptan;
  • Plasmaexpanderare, t.ex. intravenös tillförsel av albumin, dextran, hydroxietylstärkelse och mannitol;
  • Desmopressin;
  • Probenecid;

och andra substanser med liknande kemisk struktur eller biologisk(a) effekt(er).

UNDANTAG:

  • Drospirenon; pamabrom; och topikalt oftalmologiskt bruk av karbanhydrashämmare (t.ex. dorzolamid, brinzolamid);
  • Lokal administration av felypressin vid tandläkarbedövning.

NOTERA:

Förekomst i ett prov från en Idrottsutövare Inom tävling eller Utanför tävling, som tillämpligt, av någon mängd av följande substanser med tröskelvärde: formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin och pseudoefedrin, i samband med diuretika eller maskerande substans (förutom vid topikal oftalmologiskt bruk av karbanhydrashämmare eller lokal administration av felypressin vid tandläkarbedövning) kommer att behandlas som ett positivt analysresultat om inte idrottsutövaren har en giltig dispens för substansen i kombination med en beviljad dispens för diuretika eller den maskerande substansen.